Obchodní podmínky

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatelem portálu www.bohemia-design-market.com je Frelsi s.r.o., IČ: 05605385, DIČ: CZ05605385. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38357.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci existujícím uživatelům, případně ji nepovolit novým zájemcům, a to i bez udání důvodu.
Provozovatel se nezavazuje k uchováváním všech uživatelských dat na portálu Bohemia Design Market.
Provozovatel nijak nezodpovídá za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím.
V případě sporu je provozovatel oprávněn, nikoli povinen poskytnout kupujícímu či prodávajícímu údaje o protistraně.
Provozovatel má právo kdykoli odstranit zboží ze systému a to i bez udání důvodu.

Provozovatel má právo odstranit nevhodné a vulgární komentáře zveřejněné na portálu Bohemia Design Market a následně odstranit uživatele z databáze a nepovolit mu další registraci.
Provozovatel má právo disponovat s vloženými fotografiemi designérů k propagačním účelům portálu Bohemia Design Market.

Práva a povinnosti registrovaných uživatelů: kupující/prodávající designér

Kupující a designér nesmí v žádném případě sdílet své kontaktní údaje k dohodě o prodeji mimo Bohemia Design Market.

Kupující

Nakupovat na serveru www.bohemia-design-market.com může registrovaný i neregistrovaný kupující.
Kupující na portálu Bohemia Design Market je povinen uvádět při registraci pravdivé údaje a udržovat je aktuální.
Kupující je povinen uhradit objednávku zakoupených produktů na Bohemia Design Market bez zbytečného prodlení.
Kupující má právo kdykoli požádat písemně provozovatele portálu Bohemia Design Market o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze.

Prodávající Designér

Prodávat na serveru www.bohemia-design-market.com může pouze registrovaný designér.
Designér portálu Bohemia Design Market je povinen uvádět při registraci pravdivé údaje a udržovat je aktuální.
Designér je povinen odeslat zakoupené zboží nakupujícímu bez zbytečného prodlení a to ihned po přijetí platby za zakoupené zboží.
Designér se zavazuje platit v plné výši a včas všechny vydané faktury za provize portálu Bohemia Desig Market.
Designér má právo kdykoli požádat písemně provozovatele portálu Bohemia Design Market o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze.

Souhlas k užití fotografií a informací k nabízeným produktům designéra

Vložením fotografií a informací k nabízeným produktům dávají prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií i informací k vloženému zboží k propagačním účelům portálu Bohemia Design Market a to za účelem popularizace portálu a propagace prodávajících designérů. Designéři souhlasí také s tím, aby portál Bohemia Design Market postoupil fotografie a informace k nabízeným produktům třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem popularizace portálu a propagace prodávajících designérů.
Provozovatel vyvine úsilí aby každá, takto použitá fotografie nebo soubor fotografií, byl označen logem Bohemia Design Market nebo označením www.bohemia-design-market.com, a to tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výrobek prodávaný na portálu Bohemia Design Market.
Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace portálu a že ve stejném duchu bude jednat i s třetími stranami.

Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji uživatelů = kupujících a vystavujících designérů / tvůrců, podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné legislativě. Registrační číslo provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00069930. Uživatel uděluje provozovateli souhlas s nakládáním jím zveřejněných údajů v souvislosti s provozem portálu Bohemia Design Market.

Uživatel - Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo (podnikatelé, plátci DPH), elektronická adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Uživatel - Vystavující Designér / Tvůrce (dále Zpracovatel) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo (podnikatelé, plátci DPH), elektronická adresa, číslo bankovního účtu, příp. PayPal a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností ze smluvních podmínek o spolupráci s provozovatelem a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smluvních podmínek o spolupráci s provozovatelem Bohemia Design Market.

Uživatelé portálu Bohemia Design Market berou na vědomí, že jsou povinni své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně svých osobních údajů. Provozovatel Bohemia Design Market oznamuje tímto kupujícímu podle § 5 zákona o ochraně osobních údajů, že při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje mohou být poskytnuty Zpracovatelům = Designérům / Tvůrcům u kterého si kupující uskutečnil objednávku a mohla by tak být po domluvě vyřízena a následně doručena. Uživatel souhlasí s poskytnutím jím zveřejněných údajů kupujícím a prodávajícím v případě zájmu o nabízené zboží či reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem, budou zabezpečeny a nejsou poskytovány třetím stranám.

V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může písemně požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel a zpracovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu kupujícího. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může uživatel jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. Jak odmítnout používání souborů cookie: Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.

Reklamace a vrácení produktu

V případě reklamace/vrácení produktu/nespokojenosti s produktem nám napiště na info@bohemia-design-market.com a uveďte důvod.
Následně Vás budeme informovat o dalším postupu.
Poté co designér reklamovaný/vrácený produkt prohlédne, domluví se s Vámi na způsobu vyřízení reklamace (výměna, oprava, nebo vrácení peněz).
Na vrácení produktu máte 14 dnů od obdržení.
Produkt musí být v původním stavu a hlavně nepoužívaný/nenošený.
Při vrácení produktu nezapomeňte do zásilky přibalit všechny náležitosti, které jste s produktem obdrželi.

Závěrečná ustanovení

Smlouva uzavřená podle obchodních podmínek portálu Bohemia Design Market se řídí právním řádem České republiky.
Provozovatel portálu Bohemia Design Market může kdykoliv změnit podmínky užívání portálu. Provozovatel vždy oznámí skutečnost, že byly podmínky užívání změněny a zašle jejich aktualizovanou verzi prostřednictvím elektronické pošty všem registrovaným uživatelům. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, a to bez předchozího upozornění.
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla portálu Bohemia Design Market a nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací, nebo nezaplatí provizi za zprostředkování.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu výše provize za uskutečněný prodej.
Pokud designer obdrží platbu za své produkty v EUR, nebo USD, bude provize za zprostředkování pro portál Bohemia Design Market přepočtena do CZK dle aktuálního kurzu ČNB v den vystavení faktury za zprostředkování.
Smlouvu je možno ukončit výpovědí a to písemnou formou ze strany uživatele. Ta poté bude okamžitě po doručení provozovateli, ukončena.
Je zakázáno jakékoliv napodobování grafického ztvárnění nebo kopírování vytvořených databází portálu www.bohemia-design-market.com.